Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của UBBC tỉnh; Kế hoạch sô…. về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Để tổ chức, triển khai thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi là Ủy ban bầu cử xã) ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

          Quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư liên quan của công dân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử; có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình bầu cử. Phải coi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phải hoàn thành tốt các mặt công tác khác ở địa phương.

          II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ

          1. Triển khai công tác bầu cử

          Sau khi Tỉnh triển khai Hội nghị toàn tỉnh, huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử do Thường trực Huyện ủy, UBBC huyện triệu tập, thành phần gồm:

          - Ở xã mời: các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ xã, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, thành viên Ủy ban bầu cử, thành viên các tiểu ban phục vụ bầu cử; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp xã.

          - Ở cấp thôn mời: Bí thư, Trưởng thôn các thôn.

          2. Nội dung thực hiện công tác bầu cử

          2.1 Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu:

2.1.1. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 chậm nhất ngày 07/02/2021 nhằm vào ngày 26/12 Âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử) .

Ủy ban nhân dân cấp xã, sau khi xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử HĐND xã, số lượng thành viên có từ 09 đến 11 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử HĐND xã, UBND xã có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp huyện, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện về danh sách thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp xã kèm theo chức danh, số điện thoại cụ thể của từng thành viên.

          2.1.2 Chia đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

          Chậm nhất ngày 27/02/2021 (85 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp xã lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến Ủy ban bầu cử huyện để Ủy ban bầu cử huyện ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật chậm nhất vào ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

          2.1.3. Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã chậm nhất ngày 14/3/2021 (Chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử)

Ủy ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 07 đến 09 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

          2.1.4. Chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử

          Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử), UBND xã, quyết định việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, báo cáo UBND huyện phê chuẩn.

          Việc xác định khu vực bỏ phiếu cần lưu ý tới các yếu tố địa hình, đường giao thông, địa bàn dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử.

Chậm nhất là ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử), UBND xã,         sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp có từ 11 đến 21 người gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

           (Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử).

          2.1.5. Phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong đó, phân công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của tổ chức phụ trách bầu cử.

2.2. Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử

          Để kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị về nghiệp vụ công tác bầu cử, sau khi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ xã căn cứ tiến độ công tác bầu cử và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương, của tỉnh, của huyện để tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử; thời điểm, số lượng cuộc tập huấn dựa trên tình hình thực tế và yêu cầu công việc để tổ chức phù hợp, tiết kiệm.

          2.3. Về ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã.

2.3.1. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Trên cơ sở số lượng đại biểu HĐND được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND cùng cấp, chậm nhất là ngày 07/02/2021 nhằm vào ngày 26/12 Âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử):

- Thường trực HĐND xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước ở cấp mình và ở thôn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã (số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015  và các văn bản hướng dẫn cụ thể các cấp: Đảm bảo đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10%, là người dưới 40 tuổi không dưới 15% trong tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tỷ lệ đại biểu tái cử ít nhất 30% và giảm tỷ lệ cơ cấu đại biểu tại các cơ quan QLNN so với nhiệm kỳ trước). 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được gửi tới Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy ban bầu cử cùng cấp.

          2.3.2. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

          - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/02/2021 nhằm vào ngày 06/01 Âm lịch, sau Tết (95 ngày trước ngày bầu cử);

 Hình ảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử);

          - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử);

          Quá trình thực hiện các bước hiệp thương phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, không được gò ép, áp đặt; phải lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức.

Toàn bộ các bước công việc hiệp thương thực hiện theo Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn.

          2.3.3. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã (người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử)

          - Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử  đại biểu HĐND xã là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ 7 ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

          Người ứng cử đại biểu HĐND xã nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã (cơ quan Thường trực tại Văn phòng, UBND xã Việt Tiến)

Ủy ban bầu cử xã có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Chậm nhất ngày 16/3/2021, Ủy ban bầu cử sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của pháp luật thì chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

Lưu ý: công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

          2.4. Lập và niêm yết danh sách cử tri

          Danh sách cử tri do UBND xã lập theo khu vực bỏ phiếu.

          - Chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu (nhà văn hóa thôn), đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra, phát hiện sai sót.

          Phải thường xuyên theo dõi danh sách cử tri, điều chỉnh danh sách cử tri khi có sự thay đổi về cử tri (đến hoặc chuyển đi nơi khác). Cần có phương án bảo vệ danh sách cử tri đã niêm yết và có danh sách dự phòng để bổ sung, thay thế khi cần thiết.

          - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri, cơ quan lập danh sách cử tri phải tiếp nhận và ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri, đồng thời phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trước ngày bầu cử cần rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc số cử tri có mặt ở địa phương trong ngày bầu cử để làm cơ sở tính tỷ lệ số cử tri đã bỏ phiếu.

          2.5. Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

          - Chậm nhất ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực UBMT Tổ quốc xã gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

- Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử) Ủy ban bầu cử xã phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã.

- Chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

2.6. Vận động bầu cử

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Hình thức vận động bầu cử được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

2.7. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

Về việc giải quyết đơn thư về người ứng cử, danh sách những người ứng cử thực hiện theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Ủy ban bầu cử xã phân công Tiểu ban giải quyết đơn thư lập kế hoạch, triển khai thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp nào thì được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để giải quyết lần 1. Trường hợp người gửi đơn thư không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử thì có quyền gửi đến Ủy ban bầu cử ở cấp cao hơn để giải quyết lần 2, quyết định giải quyết của Ủy ban bầu cử giải quyết lần 2 là quyết định cuối cùng .

Kể từ ngày 13/5/2021 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử) Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng vịệc xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

2.8. Tổ chức ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật, là ngày 23 tháng 5 năm 2021.

          Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ cần chuẩn bị chu đáo và làm tốt từng khâu, từng việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đạt kết quả tốt.

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin khác của địa phương. Tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ mọi mặt: thẻ cử tri, danh sách cử tri, phiếu bầu, mẫu biên bản kiểm phiếu, dấu của Tổ bầu cử, thẻ thành viên Tổ bầu cử, hòm phiếu ...

          Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

          - Các địa điểm bỏ phiếu cần trang trí trang nghiêm nhưng tiết kiệm, có đầy đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cử tri bỏ phiếu như: bàn, ghế, bút mực, nước uống...... Việc trang trí địa điểm bỏ phiếu thực hiện theo hướng dẫn Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

          - Các thành viên Tổ bầu cử cần được phân công rõ nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm hướng dẫn cho cử tri trong việc bầu cử và phải có phù hiệu để Nhân dân biết.

          - Tổ chức khai mạc cuộc bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

          - Thực hiện việc bầu cử theo đúng Luật, đảm bảo thực sự dân chủ, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

          - Tổ chức kiểm phiếu theo đúng quy định của Luật bầu cử.

          - Quá trình bầu cử và kiểm phiếu, nếu có diễn biến bất thường, phải ghi vào biên bản báo cáo lên Ban bầu cử và ghi rõ ý kiến giải quyết của Tổ bầu cử. Ban bầu cử tùy tình hình thực tế lựa chọn hình thức báo cáo lên UBBC cấp xã, huyện.

          2.9. Tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử

          2.9.1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội

          Tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu, danh sách và các hồ sơ liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, UBND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc xã ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử).

          2.9.2. Đối với bầu cử đại biểu HĐND

          - Các Tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu, danh sách và các hồ sơ liên quan bầu cử đại biểu HĐND từng cấp tới Ban bầu cử đại biểu HĐND ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử).

          - Các Ban bầu cử đại biểu HĐND nộp biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử cấp mình và các hồ sơ liên quan về Ủy ban bầu cử xã, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thời hạn cuối cùng là ngày 28/5/2021 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử). 

- UBBC xã lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp tương ứng gửi đến các cơ quan theo quy định, thời hạn cuối cùng là ngày 30/05/2021 (chậm nhất 07 ngày sau ngày bầu cử).

- Ủy ban bầu cử xã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 02/6/2021 (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử).

2.10. Xác nhận tư cách người trúng cử

Ủy ban bầu cử xã xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

2.11. Tổng kết cuộc bầu cử

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ xã và huyện. Tiến hành tổng kết sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 16/6/2021 (đối với cấp xã).

- Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa mới, Ủy ban bầu cử xã trình HĐND khóa mới báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban bầu cử xã phân công Tiểu ban tuyên truyền và vận động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền được bắt đầu từ sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ủy ban bầu cử xã và Tiểu ban tuyên truyền và vận động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ xã, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên hội viên, cử tri tham gia thực hiện cuộc bầu cử và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bầu cử.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tiểu ban tuyên truyền, vận động bầu cử, công chức văn hóa thông tin có kế hoạch và nội dung cụ thể, tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cần chú ý tăng cường tuyên truyền để nhân dân nắm vững về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị mình, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu.

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI:

Ủy ban bầu cử xã phân công Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử, cụ thể:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của Tiểu ban trong thời gian sau khi hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra tuyệt đối an toàn trên phạm vi toàn xã, đặc biệt chú ý bảo vệ các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, các địa điểm bỏ phiếu; kịp thời chủ động, phát hiện và xử lý những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

- Tiến hành các đợt rà soát, kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý đến các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định.

V. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế xã và các ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử. 

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử và tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành nhiệm vụ giúp cuộc bầu cử đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, giao công chức Văn phòng phụ trách công tác Thi đua khen thưởng chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ đầu năm 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương năm 2021.

Về hình thức khen thưởng: các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định.

VII. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẦU CỬ

Ủy ban bầu cử xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực HĐND, UBND xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử xã kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng quy định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử

          Công chức Kế toán xã tham mưu kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách Nhà nước bảo đảm: Lập dự toán, quyết toán và sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

          Công chức Văn phòng: Tiếp nhận dấu bầu cử, các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ chung cho công tác bầu cử (mẫu danh sách cử tri, thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phiếu bầu cử đại biểu HĐND huyện, phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và các loại biểu mẫu, biên bản bầu cử…). Việc đề xuất in ấn, tiếp nhận các loại tài liệu tuyên truyền về bầu cử, thẻ cử tri, danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, biên bản của Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, các biểu mẫu thống kê, tổng hợp vv... phải được tiến hành khẩn trương và cấp phát kịp thời cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử không để chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động rà soát lại cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho bầu cử như con dấu, hòm phiếu ... có kế hoạch bổ sung đầy đủ, kịp thời.

          2. Chỉ đạo thực hiện

Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử theo kế hoạch và Lịch tiến hành công tác bầu cử (kèm theo Kế hoạch này).

Các tổ chức phụ trách công tác bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện.

          UBBC, UBND xã phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử.

          Giao Công chức Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện cuộc bầu cử tại xã; Thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình công tác bầu cử với Ủy ban bầu cử xã, huyện để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các yêu cầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp có vấn đề vướng mắc các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời phản ánh về Ủy ban bầu cử xã để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban bầu cử huyện;

- UB MTTQ huyện;

- Phòng Nội vụ;

- TT HU, TT HĐND xa;

- Ban Chỉ đạo bầu cử xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các thành viên UBBC xã;

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể xã;

- Các chi bộ, các thôn;

- Lưu: UBBC, NV.

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

UBBC xã Việt Tiến


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.852
    Online: 10