THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 
 
 

 

 

Số:       /TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Thạch Hà, ngày      tháng 02  năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà

 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông báo số lượng, thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận, thủ tục tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 01 bộ.

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

- Tiểu sử tóm tắt;

- Ba ảnh chân dung màu cỡ 4 X 6;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Khi tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND người tiếp nhận hồ sơ lập “Giấy biên nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện”, số lượng: 02 giấy, người nhận hồ sơ giữ 01 giấy, người nộp hồ sơ giữ 01 giấy;

(có các mẫu và hướng dẫn cách ghi gửi kèm).

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ, chủ nhật, ngày 14/3/2021 (riêng ngày 13 và ngày 14/3/2021 thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện theo giờ hành chính).

4. Địa điểm: tại Phòng Nội vụ UBND huyện Thạch Hà (hồ sơ nộp trực tiếp cho bà Trần Nữ Hương Quỳnh).

Giao Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện đưa tin; UBND các xã, thị trấn thông báo để nhân dân được biết và thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện.

          Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

 

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện;

- UBND, UBBC các xã, thị trấn;

- Lưu: UBBC, NV.

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đồng Xuân Vân

 

Ủy ban bầu cử huyện Thạch Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.626
    Online: 11