THÔNG BÁO Kết quả Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

THƯỜNG TRỰC HĐND

XÃ VIỆT TIẾN

 

 
 
 

 

 

Số: 01/TB-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Việt Tiến, ngày 05 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

 

    Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Việt Tiến. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đồng Xuân Vân - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh – Tổ trưởng tổ HĐND huyện bầu tại đơn vị; đồng chí Nguyễn Bá Du-Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Phùng Lưu-Huyện ủy viên-Trưởng hòng KTHT; đồng chí Võ Thanh Bình-Huyện ủy viên-Bí thư huyện đoàn; Đồng chí Nguyễn Bá Hướng-Giám đốc BHXH huyện; các đồng chí đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, UBMTTQ; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể; đại diện các trường học, trạm y tế, Hội cựu Giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Cựu TNXP, Hội Trường Sơn; Cán bộ Khuyến nông-Thú y; các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn; 16 cử tri dại diện cử tri 16 thôn.

 

Sau 01 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học và đúng luật định, Kỳ họp thứ 5- HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

I. Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo với các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Nông thôn mới năm 2020; bàn và quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Nông thôn mới năm 2021;

2. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu-chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2020; phương án phân bổ thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2021;

3. Báo cáo Tờ trình xin thông qua Nghị quyết ban hành chính sách xây dựng Nông thôn mới năm 2021;

4. Nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND;

5. Nghe báo cáo của UBMTTQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

6. Nghe báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

7. Xem xét báo cáo giám sát về việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ tại Trường Mầm Non Việt Xuyên; việc thực hiện Luật Thú y.

8. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021;

9. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND xã;

10. Xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND xã về thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021;

11. Thảo luận tại hội trường;

12. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

II.  Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 tán thành và nhất trí thông qua các Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021;

2. Nghị quyết phân bổ dự toán thu-chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2021;

3. Nghị quyết về chính sách xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

4. Nghị quyết về thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Sau khi nghe các báo cáo trình kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đã  có 11 ý kiến thảo luận tại hội trường. Những vấn đề nêu ra được Chủ tọa kỳ họp kết luận và bổ sung vào Nghị quyết với nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát yêu cầu thực tiễn.

Trong 01 ngày làm việc của HĐND xã, tất cả các phiên họp đã được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã.

HĐND xã phân công cho các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND kết hợp với Ban công tác Mặt trận các thôn để báo cáo kết quả kỳ họp vào thời gian thích hợp và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND xã đề ra.

 HĐND xã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân toàn xã đoàn kết thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp thứ 5- HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên đây là những kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND xã thông báo để cán bộ và Nhân dân được biết./.

 

Nơi nhận:

- Thường trục Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

- Chủ tịch UBMTTQ xã;

- 5 Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND xã;

- Các ban ngành đoàn thể cấp xã;

- BT, Thôn trưởng 5 thôn;

- Lưu.  

 
THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.618
    Online: 3