QUY CHẾ Hoạt động Trang Thông tin điện tử Xã Việt Tiến (Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày 18 / 2 /2020 của ủy ban nhân dân xã Việt Tiến)

 

QUY CHẾ

Hoạt động Trang Thông tin điện tử Xã Việt Tiến

(Ban hành theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày 18  / 2 /2020

của ủy ban nhân dân xã Việt Tiến)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1 . Quy chế này quy định về quản lý, hoạt động Trang Thông tin điện tử của xã Việt Tiến trên cổng thông tin điện tử của huyện (gọi tắt là Website xã Việt Tiến)

2. Quy chế này áp dụng cho các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã Việt Tiến; các tổ chức, cá nhân có cung cấp, sử dụng thông tin và viết tin bài cho công thông tin điện tử của xã.

Điều 2.  Trang thông tin điện tử xã Việt Tiến là Trang thông tin điện tử thành viên của Cổng Thông tin điện tử huyện Thạch Hà, có địa chỉ : xaviettien.thachha.gov.vn

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu Website xã Việt Tiến

1. Cung cấp thông tin về các hoạt động của xã Việt Tiến và các hoạt động trên các lĩnh vực đời sống.

2. Phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của xã Việt Tiến; tăng cường hoạt động tham gia ý kiến, giám sát của nhân dân trong xã về hoạt động quản lý, điều hành của xã.

3. Xây dựng kênh thông tin hai chiều giữa xã Việt Tiến và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động của xã.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin:

1. Thông tin đăng tải, lưu trữ trên Website xã Việt Tiến là Truyền thông phải trung thực, chính xác, khách quan và phải được cập nhật kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành và tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ xã Việt Tiến.

2. Những thông tin phổ biến lần đầu trên Website phải được đánh dấu bằng chữ "Mới" và chữ "Mới" sẽ xoá sau 7 ngày.

3. Thông tin cập nhật vào Website xã Việt Tiếnphải tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.840
Online: 2