ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VIỆT TIẾN

 

 
 
 

 

 

Số: 164/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Việt Tiến, ngày  01 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

  V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

           Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND xã Việt Tiến về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015  phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Tiến.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng – Thống kê, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hướng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.352
    Online: 2