ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VIỆT TIẾN

 

 
 
 

 

 

Số: 105/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Việt Tiến, ngày 08 tháng  6  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Tiến  (như danh mục tài liệu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Toàn bộ các bộ phận chuyên môn, các đơn vị liên quan trực thuộc  và các cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm đọc hiểu và thi hành công việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001: 2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/8/2018.

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực từ ngày ký duyệt ban hành, mọi văn bản trước đây trái ngược với các quy định của các tài liệu này đều bị huỷ bỏ hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng – Thống kê, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hướng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.658
    Online: 15