ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃVIỆT TIẾN

 

 
 
 

 

 

Số: 107/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Việt Tiến, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Tiến

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND xã Việt Tiến về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ điểm 5.3 Chính sách chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành “Chính sách chất lượng” theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại xã Việt Tiến nội dung cụ thể:

Với phương châm:

“CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG PHÁP LUẬT,

THÂN THIỆN, ĐÚNG HẸN”

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của UBND xã cam kết:

1. Không ngừng nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu làm việc, giao dịch tại UBND xã. Đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy trình đã được xây dựng.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy UBND xã theo hướng tinh gọn, trong sạch, hiệu quả, có đủ phẩm chất và năng lực để đảm bảo giải quyết công việc một cách nhanh chóng; thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, có thái độ lịch sự, thân thiện khi giao tiếp, trao đổi công việc với công dân.

3. Thường xuyên nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn./.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức có trách nhiệm hiểu và thực hiện nội dung chính sách chất lượng đã được thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng – Thống kê, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức thuộc UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hướng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.634
    Online: 16