QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VIỆT XUYÊN

 


Số: 76/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Việt Xuyên, ngày  09  tháng  8  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước);

          Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Xuyên (như danh mục tài liệu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Toàn bộ các bộ phận chuyên môn, các đơn vị liên quan trực thuộc và các cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm đọc hiểu và thi hành công việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/8/2019.

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực từ ngày ký duyệt ban hành, mọi văn bản trước đây trái ngược với các quy định của các tài liệu này đều bị huỷ bỏ hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng HĐND-UBND và Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

   Trần Sỹ Anh

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VIỆT XUYÊN


Số: 89/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Xuyên, ngày  30  tháng  9  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

  V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

           Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND xã Việt Xuyên về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015  phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Xuyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Trần Sỹ Anh

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VIỆT XUYÊN

 


Số:  77/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Việt Xuyên, ngày  09  tháng  8  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Việt Xuyên

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND xã Việt Xuyên về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ điểm 5.2 Chính sách chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Việt Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành “Chính sách chất lượng” theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại xã Việt Xuyên nội dung cụ thể:

“ Cán bộ công chức UBND cam kết giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch – công tâm, chính xác – đúng pháp luật – đúng hẹn”

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức có trách nhiệm hiểu và thực hiện nội dung chính sách chất lượng đã được thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức thuộc UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Anh

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.829
Online: 3